Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Πίνακες δεκτών & μη δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου


 Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.pdf)ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.pdf

 Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ-ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.pdf)ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ-ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.pdf

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής: 4/17-01-2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων

https://schooldirectors.minedu.gov.gr

από την Τετάρτη 18-01-2023 και ώρα 08:00 ως και την Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα 23:59.

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από Πέμπτη 12/01/2023 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2023.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις:
12 έως 19 Ιανουαρίου 2023 στις 10:00 π.μ. (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης),
23 έως 27 Ιανουαρίου 2023 στις 10:00 π.μ. (δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Α’ φάσης και Β’ φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας. Επίσης, προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., καθώς και η άσκηση διδακτικού έργου κατά την παρούσα χρονική περίοδο, για να είναι δυνατή η κάλυψη υποχρεώσεων «εφαρμογής στην τάξη».
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν για την περιοχή τους, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-pimorfosi.cti.gr/mis,
με χρήση των κωδικών εισόδου που επίσης χρησιμοποιούσαν κατά την προηγούμενη επιμόρφωσή τους στο Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.
Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, διατίθενται ΕΔΩ. Στις οδηγίες αυτές περιλαμβάνεται και η διαδικασία ανάκτησης των κωδικών πρόσβασης, για την περίπτωση ενδιαφερομένων που τους έχουν λησμονήσει.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής πραγματοποιείται ΕΔΩ.
Η επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και διεξάγεται στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)/ Β’ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» ως δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π..
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. έχει διάρκεια 60 ώρες, περιλαμβανομένων 18 ωρών υποστηρικτικών συναντήσεων για την «εφαρμογή στην τάξη». Η «εφαρμογή στην τάξη» είναι οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, και αφορά στην εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες στην επιμόρφωση εκπαιδευτικούς σε σχολικές τάξεις, ενσωματώνοντας ψηφιακές τεχνολογίες στη δική τους διδακτική πρακτική, με την προηγούμενη υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών τους.
Τα προγράμματα υλοποιούνται με βάση το «μεικτό μοντέλο» επιμόρφωσης ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και απασχόλησής τους, δηλαδή με συνδυασμό κατά περίπτωση, ενός αριθμού δια ζώσης συνεδριών που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και ασύγχρονων εξ αποστάσεως δράσεων.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. και την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.
Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανατρέξουν στις «Συχνές Ερωτήσεις» της παρούσας πύλης https://e-pimorfosi.cti.gr (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Συχνές Ερωτήσεις») ή να χρησιμοποιήσουν το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help Desk») για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης.

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α΄/βάθμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας καλούνται οι εγγεγραμμένοι: (α) στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, και (β) στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και επικουρικό της παρ. 4 άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, με βάση τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της ειδικής προκήρυξης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2022-2023, από την Τετάρτη 14 έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Εγκύκλιος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης


Εγκύκλιο με οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων των   υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), εξέδωσε σήμερα το υπουργείο π Παιδείας.

Ειδικότερα η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να προβούν  στην   έκδοση  τη  Προκήρυξης επιλογής Διευθυντών Σχολείων  έως και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου   έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες).

Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

(i) Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου

(ii) Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής

(iii) Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 6 και 12 του άρθρου 31 του ν.4823/2021

(iv) Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου

(v) Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

(vi) Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής – καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής εμπειρίας

(vii) Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων

Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

 Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδιες για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί και υποχρεούνται στη χορήγησή του εγκαίρως και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας.

πηγή: esos.gr

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών γενικής εκπ/σης στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση (δ΄ φάση)

 Στην Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου προσλήφθηκαν:

Α Δωδ/σου (Ρόδος): 1 Γερμανικής και 1 Φυσικής Αγωγής.
Γ Δωδ/σου (Κάλυμνος): 1 Αγγλικής και 1 πληροφορικής.
Δ Δωδ/σου (υπόλοιπα νησιά):
1 Αγγλικής

** Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
***Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.

Προσλήψεις της Γενικής  ΕΔΩ

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (γ φάσης Ειδικής Αγωγής) στη Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου


 Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 23 11 2022 _ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ για ανάρτηση.xlsx)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 23 11 2022 _ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ για ανάρτηση.xlsx

Καλή αρχή και δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς (γ΄φάσης Ειδικής Αγωγής) που τοποθετήθηκαν στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Π.Ε. Δωδεκανήσου!!

**Ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν από την Πέμπτη 24/11/2022 έως και την Παρασκευή 25/11/2022

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

 


Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς που προσλήφτηκαν!!

Στην Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου προσλήφθηκαν:

Α Δωδ/σου: 7 Δασκάλες για παράλληλη στήριξη και 3 για ΣΜΕΑΕ, 3 Νηπιαγωγοί για παράλληλη στήριξη και 2 για ΣΜΕΑΕ
Β Δωδ/σου:
Δασκάλες για παράλληλη στήριξη και 2 για ΣΜΕΑΕ, 1 Νηπιαγωγός για παράλληλη στήριξη.
Γ Δωδ/σου: 1 Δασκάλα για παράλληλη στήριξη και 1 για ΣΜΕΑΕ.
Δ Δωδ/σου: 2 Δασκάλες για παράλληλη στήριξη, 2 Νηπιαγωγοί για παράλληλη στήριξη και 1 για ΣΜΕΑΕ

** Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022.
***Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Όλες οι προσλήψεις της Ειδικής στην Π.Ε. ΕΔΩ

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπ/σης στην Α΄/θμια Εκπ/ση (γ΄ φάση)

 


Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς που προσλήφτηκαν!!

Στην Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου προσλήφθηκαν:

Α Δωδ/σου: 2 Δασκάλες, 1 Αγγλικής πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου, 1 Φυσικής Αγωγής, 1 Πληροφορικής μειωμένου ωραρίου.
Β Δωδ/σου: 1 Νηπιαγωγός, 1 Αγγλικής πλήρους και 1
μειωμένου ωραρίου, 1 Μουσικής μειωμένου ωραρίου.
Γ Δωδ/σου: 1 Αγγλικής πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου
Δ Δωδ/σου: α) 1 Δασκάλα, 1 Νηπιαγωγός

** Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022.
***Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022.

Προσλήψεις της Γενικής    ΕΔΩ

 

 

 

 

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2022-2023


Εκδόθηκε από το υπουργείο παιδείας η εγκύκλιος των μεταθέσεων σχολικού έτους 2022-2023 που καλεί τους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας Εκπ/σης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης για τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ) β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης δ) στα Μειονοτικά σχολεία ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και στ) για βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ.

Οι αιτήσεις μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και εντός του ΠΥΣΠΕ υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16-10-2022 έως 31-10-2022 ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

**Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση θέσης (μεταθέσεις-βελτιώσεις εντός ΠΥΣΠΕ) χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση που υπηρετούν με θητεία ή και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022.

Δείτε την όλη την εγκύκλιο   ΕΔΩ

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών (β' φάσης) στη Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου


 
Καλή αρχή και δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς (της β΄φάσης) που τοποθετήθηκαν στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Α΄/βάθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου!!
**Ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν από την Πέμπτη 6/10/2022 έως και την Παρασκευή 7/10/2022.

 Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ_5 10 2022.xls)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ_5 10 2022.xls